ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิทยากรในกิจกรรม บ้านในฝัน รู้เท่าทันสื่อ ภายใต้โครงการคุ้มครองเด็ก ตามโครงการสร้างเครือข่ายแกนนำในการส่งเสริมพัฒนาเด็กวัยรุ่นและครอบครัว
ชื่ออาจารย์ : นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง อบจ.
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,14:52  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมครู โครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาวิธีการสอนแบบโครงงานด้วยเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท โบอิ้ง
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิมลพัช หนูโงน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง อบจ.
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,14:49  อ่าน 436 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนPLC พัฒนาทักษะการอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิมลพัช หนูโงน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง อบจ.
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,14:44  อ่าน 324 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรในกิจกรรม บ้านในฝัน รู้เท่าทันสื่อ ภายใต้โครงการคุ้มครองเด็ก ตามโครงการสร้างเครือข่ายแกนนำในการส่งเสริมพัฒนาเด็กวัยรุ่นและครอบครัว ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิมลพัช หนูโงน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง อบจ.
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,14:39  อ่าน 271 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ กฐิน กุยกานนท์
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิมลพัช หนูโงน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง อบจ.
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,14:37  อ่าน 285 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปั้นดินน้ำมันระดับอนุบาล
ชื่ออาจารย์ : นางจันทรกร วรทรัพย์
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,17:13  อ่าน 312 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2.แบบรายงานผลการไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน”
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,08:36  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1.แบบรายงานผลการไปเข้าร่วมประชุมโครงการร้อยชุมชนสุขภาวะทางเพศสานพลังชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,20:06  อ่าน 419 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) พร้อมใบคั่นหน้าใส่แฟ้ม
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,18:40  อ่าน 5594 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan; ID Plan)
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,14:02  อ่าน 2443 ครั้ง
รายละเอียด..