ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวประภาพร จำเริญ
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1