ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
ครูประจำชั้น อนุบาล 1