คณะผู้บริหาร

นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววิไลลักษณ์ ภู่กรุด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา