ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววิมลพัช หนูโงน
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2