ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัยย์ แก้วอาชา
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนิดติญา บุญพา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2