ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวขวัญใจ ทายทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2