ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสมพิศ สินเปรม
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นอนุบาล 2