ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียนบ้านบางจาก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 16 พฤษภาคม 2483
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..