ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2