ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางเตือนใจ สุระภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

นางสาวจริยา จันทร์แดง
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

นางจันทรกร วรทรัพย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม