ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางเตือนใจ สุระภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
หัวหน้าครูและพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ