ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2