ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0906538477
อีเมล์ : wkhanayart@gmail.com

นางฉวีวรรณ เดชเดชา
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0943462862