วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                                                                                   
                                                                                   วิสัยทัศน์

                              โรงเรียนบ้านบางจาก จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม 
                                      น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

                                                                             ปรัชญาโรงเรียน

                                                               นิมิตตํ  สาธุรูปนํ  กตญญูกตเวทิตา                                                                                                                    ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี