ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       

     โรงเรียนบ้านบางจาก เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2483 โดยใช้โรงเก็บข้าวเปลือกของนายผล  บุญสม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ต่อมาได้ย้ายที่เรียนไปที่โรงเก็บข้าวเปลือกของนายศิริ เปี่ยมสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2483 ต่อมานายศิริ  เปี่ยมสวัสดิ์ และนายเชื้อ - นางเข็ม โพธิ์เมือง ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินให้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียน จำนวน 2 ไร่ 48 วา อาคารเรียนหลังแรกเป็นแบบ ป.จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 100,000 บาท สร้างเมื่อ พ..2496 ขณะนี้มีอาคารเรียนแบบถาวร  จำนวน 3 หลัง คือ แบบ 017  สองชั้น 8 ห้องเรียน 1 หลัง แบบ 017 สองชั้น 6 ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง  แบบ สปช. 2/28 สามชั้น 12 ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง
        อาคารประกอบด้วยมี  โรงอาหาร 1 หลังบ้านพักครู  1 หลัง ส้วม 3 หลัง 12 ที่นั่ง 
        หอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 1 หลัง