ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุภาพ อาจนนลา
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 024626294
อีเมล์ : krutangmo51@hotmail.com

นางพวงพยอม รุจิโภชน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0617291273
อีเมล์ : Aoae7771@hotmail.com