ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุภาพ อาจนนลา
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพวงพยอม บัลลังค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1