ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2