พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

                                                         พันธกิจ

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการกระจายอำนาจ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักการมีส่วนร่วม
2. จัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมถึงการใช้เทคโนโลยี

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะเบื้องต้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
8. ส่งเสริมผู้เรียนด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

                                                                    เป้าประสงค์

                        “มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมได้และมีความสุข อย่างยั่งยืน”

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา อย่างเป็นระบบครบวงจรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นคุณภาพ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาเด็กให้พัฒนาตามศักยภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง