แบบสอบถาม
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์โรงเรียนบ้านบางจาก ประจำปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ (One Stop Service : OSS)