คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
1. ที่ 25-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 558.99 KB
2. ที่ 28-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางจากออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียน DLTV
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 540.66 KB
3. ที่ 29-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 537.43 KB
4. ที่ 30-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.69 KB
5. ที่ 31-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 19
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 618.11 KB
6. ที่ 32-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูพิเศษ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 514.77 KB
7. ที่ 38-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 598.81 KB
8. ที่ 39-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ2 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.04 KB
9. ที่ 40-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 524.78 KB
10. ที่ 41-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
11.ที่ 42-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 538.08 KB
12. ที่ 43-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและฯ ปฏิบัติกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.82 KB
13 .ที่ 44-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและฯ ปฏิบัติหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 459.19 KB
14. ที่ 45-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและฯ ปฏิบัติหน้าที่งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 720.97 KB
15. ที่ 46-2563.1 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี (สำรองและสามัญ) 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 604.28 KB
16. ที่ 47-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 363.13 KB
17. ที่ 48-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 647.74 KB
18. ที่ 49-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.88 MB
19. ที่ 50-2563.1คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและฯ ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.05 KB
20. ที่ 51-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภาคี 4 ฝ่าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 750.02 KB
21.ที่ 52-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 391.59 KB
22.ที่ 54-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ร.10 -2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 997.86 KB
23.ที่ 55-2563.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB
24.ที่ 56-2563.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 607.22 KB
25.ที่ 57-2563.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 1-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 604.44 KB
26.ที่ 59-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB
27.ที่ 60-2563.1 ครั้งที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านการเขียน ป.1-ป.6 เทอมที่ 1-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 483.98 KB
28.ที่ 61-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
29.ที่ 62-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนสุจริตการประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต 1-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB
30.ที่ 63-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 475.77 KB
31.ที่ 64-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 1-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 413.63 KB
32.ที่ 68-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งการประกอบอาหารกลางวัน และการตรวจการประกอบอาหารในแต่ละวัน เทอม 1-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 382.23 KB
33.ที่ 71-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญ ครบรอบ 80 ปี โรงเรียน 1-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437.24 KB
34.ที่ 72-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค 1-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.34 KB