คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
1. ที่ 25-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 558.99 KB
2. ที่ 28-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางจากออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียน DLTV 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 535.98 KB
3. ที่ 29-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 537.43 KB
5. ที่ 31-2563.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 19 1-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 590.8 KB