คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สงพิมพ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภาวนา มากทรัพย์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนลวัฒน์ จันทะอ่อน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาณัฐ เลิศผล
ตำแหน่ง : กรรมการและประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ แสงสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทนงศักดิ์ โสภารัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรางคณา บรรดาศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมญาดา ทิพย์ปลูก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลณัฐ ภูมิคอนสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรพรรณ ผลาเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2