ข่าว - ประกาศด่วน
คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19) 1/2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนบ้านบางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประกาศ ทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 65
ประกาศ ทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 65
ประกาศ ทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวด
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 65
คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก รับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ป.3-6
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก รับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท อนุบาล,ป.1-2
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 64
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
รายงานการปฏิบัติงาน Work From Home ช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจากเรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรี
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจากเรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๑)
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 63
ขอเชิญศิษย์เก่า นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 80ปี รร.บ้านบางจาก
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 63
การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 63 รร.บ้านบางจาก
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 63