ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเชื้อ โพธิ์เมือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กรกฎาคม ๒๔๘๖
ชื่อ-นามสกุล : นายระคน อินพรหม
ตำแหน่ง : รักษาการฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : สิงหาคม ๒๔๘๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๔๘๘
ชื่อ-นามสกุล : นายเชื้อ โพธิ์เมือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑พฤศจิกายน ๒๔๘๘ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง ช้างมณี
ตำแหน่ง : รักษาการฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๒ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ โพธิ์เมือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๗
ชื่อ-นามสกุล : นายแคล้ว จันทร์รอด
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๗ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายตรี ศตสังวัตสร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม จันทร์คำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕ – มกราคม ๒๕๔๘
ชื่อ-นามสกุล : นายธนภณ รอดแดงธนกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ แหวนครุธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ชื่อ-นามสกุล : นายตรี ศตสังวัตสร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน