ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก สพป.สมุทรปราการ 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaKlOKvhgL1VjLwVDJTjBdDRH6_OzwZYuEVWvIP-M4Kc5-dQ/viewform