หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 990.43 KB
Adobe Acrobat Document 1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.56 KB
Adobe Acrobat Document 2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 757.8 KB
Adobe Acrobat Document 3.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 509.73 KB
Adobe Acrobat Document 4.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.71 KB
Adobe Acrobat Document 5.หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.43 KB
Adobe Acrobat Document 6.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.78 KB
Adobe Acrobat Document 7.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.75 KB
Adobe Acrobat Document 8.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.06 KB
Adobe Acrobat Document 9.การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.97 MB