ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
ด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านบางจาก ตระหนักถึงความสำคัญได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และ
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
จัดขึ้นในพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น.
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2565,09:26   อ่าน 202 ครั้ง