ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
         เนื่องด้วย วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ทางโรงเรียนบ้านบางจาก ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 คือวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปและเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ผ่านรูปแบบฐานเรียนรู้ต่างๆ ตามศักยภาพของนักเรียน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก
- ตัวแทนคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ โดย นายรุจน์ เล่าฮะ กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี - ประธานในพิธี นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก กล่าวเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้
ประธานในพิธี โดย นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก ให้เกียรติมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดและพร้อมด้วยคณะครู
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,10:23   อ่าน 205 ครั้ง