ภาพกิจกรรม
ตรวจรับ เก้าอี้ นักเรียน 70 ชุด เก้าอี้นั่ง 50 ตัว และตู้เก็บเอกสาร 24 ตู้
...ขอขอบคุณ “กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3” ที่สนับสนุนงบประมาณ
“โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะครู และเก้าอี้ประจำชั้นเรียน โรงเรียนบ้านบางจาก”
และขอขอบคุณ คุณพละ เปี่ยมสวัสดิ์ ที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ และคุณไชยา กันเดช
พร้อมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้
...ขอบคุณครับ ( มีโต๊ะ.เก้าอี้ นักเรียน 70 ชุด เก้าอี้นั่ง 50 ตัว และตู้เก็บเอกสาร 24 ตู้ เป็นเงินทั้งสิ้น 433,778 บาท)
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2563,14:25   อ่าน 207 ครั้ง