ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (Asean) ประจำปีการศึกษา 2562
1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม
     1.1 หลักการและเหตุผลของกิจกรรม คือ
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดให้การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม   แห่งการเรียนรู้และเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาในปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้น ทุกคนในสังคมควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และที่สำคัญ โรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ให้ทันกับสังคมโลกาภิวัฒน์และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย
          ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชน  ที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้าย ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบ กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิก ในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน โรงเรียนบ้านบางจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งที่รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับอาเซียนศึกษา โดยจัด นิทรรศการอาเซียน ตอบปัญหาอาเซียน การแสดงวัฒนธรรมประจำชาติ ทั้ง 10 ประเทศ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย และปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงและแสวงหาโอกาสท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสัปดาห์อาเซียน มีการตอบปัญหา อาเซียน กิจกรรมการแสดงประเทศอาเซียน นิทรรศการอาเซียน กิจกรรมอาเซียนทูเดย์ และการแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน เพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่อาเซียนจะต้องดำเนินการ และคำนึงถึงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงจัดให้มีโครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยผู้เรียน เข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดตั้งอาเซียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน และตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
     1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม คือ
          1. จัดกิจกรรมวันสัปดาห์อาเซียน (Asean) ให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดตั้งอาเซียน
          2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (Asean) สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน
          3. นักเรียนตระหนักถึงการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน (Asean)

โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2562,10:02   อ่าน 446 ครั้ง