ภาพกิจกรรม
กิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม
     1.1 หลักการและเหตุผลของกิจกรรม คือ
      ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้กระทำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเหตุที่ทำให้เกิดประเพณี เพราะสมัยก่อนมีภิกษุได้เดินไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้าน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตให้ภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน คือในช่วงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปด ถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน 11 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านพอดี ในช่วงเข้าพรรษานี้ประชาชน  จะนำเทียนไปถวาย เพราะเชื่อว่าถวายเทียนพรรษาเป็นผลให้บังเกิดความเฉลียวฉลาด มีปัญญาเฉียบแหลม
       สำหรับการแห่เทียนพรรษานั้นถือว่าเป็นประเพณีทางศาสนาซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีมาเป็นเวลายาวนานเป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนแสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคีของคนในชุมชนงานแห่เทียนพรรษาเป็นงานที่ทำให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสได้ร่วมส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
      1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม คือ
          1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป
          2. เพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
          3. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญ
          4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2562,09:50   อ่าน 11 ครั้ง