ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม
     1.1 หลักการและเหตุผลของกิจกรรม คือ
     กิจกรรมวันสุนทรภู่วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการกิจกรรมวันสำคัญ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่ ) กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก ซึ่งได้จัดต่อเนื่องทุกปี ผู้เรียนมีความสนใจและได้มีส่วนร่วม กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมวันสุนทรภู่ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสอดคล้องกับจุดหมายของการจัดการศึกษาดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่อย่างต่อเนื่องกันทุกปี โดยกำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสุนทรภู่ และเป็นการรณรงค์กระตุ้นเตือนให้นักเรียนเห็นถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด
     1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม คือ
      1. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และได้รับความบันเทิงกับละครเวที
      2. นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
      3. นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
      4. นักเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
      5. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่มากขึ้น
      6. นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม
      7. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งได้รับทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อตนเองและสังคม
     8. ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเป็นอย่างดี
     9. เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้นักเรียนเห็นถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2562,09:42   อ่าน 283 ครั้ง