ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
     เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 08.30 – 15.30 น.     นำโดย นายตรี  ศตสังวัตสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก พร้อมด้วยคณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียน และผู้ปกครงนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
     บัดนี้ การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

     1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม
     1.1 หลักและเหตุผลของกิจกรรม คือ
     ด้วยในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านพัฒนาการที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ในการฝึกทักษะ ความคิดริเริ่มและกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ความเพลิดเพลินสนุกสนาน ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โรงเรียนบ้านบางจาก ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้กําหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น
     1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม คือ
      1. เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน
      2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในระเบียบ วินัย สิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และชุมชน 
      3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองและได้รับความรู้ ความบันเทิงตามสมควร
      4. เพื่อให้เด็ก และผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,14:38   อ่าน 191 ครั้ง