ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ประจำปีการศึกษา 2561
     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 08.30 – 11.30 น.     นำโดย นายตรี  ศตสังวัตสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562  ประจำปีการศึกษา 2561
     บัดนี้ การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562  ประจำปีการศึกษา 2561
 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

      1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม
      1.1 หลักและเหตุผลของกิจกรรม คือ
       แต่เดิมนั้น ประเทศไทยถือเอาวันแรม 1 ค่ำเดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคติ แห่งพุทธศาสนา ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ คือถือเอาวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 5 เป็นวันขึ้นปีใหม่  ครั้นเมื่อทางราชการนิยมใช้วันทางสุริยคติ จึงได้ถือเอาวันที่ 1 เมษายน เป็นวันปีใหม่ มาตั้งแต่พุทธศักราช 2432 และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2484 ทางราชการก็ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง ให้เอาวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบรรดาอารยะประเทศ
      เมื่อใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ ตามอย่างไทยในวิถีพุทธ คนทั่วไปนิยมท่าบุญเลี้ยงพระ ไปวัดเพื่อ ประกอบกิจกุศลต่างๆ เช่น ฟังพระธรรมเทศนา ถือศีลปฎิบัติธรรม หรือท่าบุญตักบาตรและ อุทิศส่วน กุศลไปให้แก่ญาติที่ล่วงลับ กลางคืนมีการละเล่นพื้นบ้าน หรือจัดมหรสพมาฉลอง หรือเยี่ยมเยือนญาติ ผู้ใหญ่ผู้ที่เคารพนับถือ    
      โรงเรียนบ้านบางจาก ได้ระลึกถึงความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยที่ดีงาม อันเป็นรากฐานในการพัฒนาคนและสังคมที่มี คุณภาพ จึงจัดกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
       เพื่อให้เยาวชนของชาติ ตระหนักถึงความส่าคัญของวันสำคัญตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย      ที่จรรโลงให้คนในสังคม ปฏิบัติดี มีเมตตาธรรม อันจะน่าไปสู่ความสันติสุขในสังคม
       1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม คือ
       1. เพื่อร่วมส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย
       2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญตามขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย


โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,14:29   อ่าน 246 ครั้ง