ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “บ้านบางจากเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561
    เมื่อวันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 08.30 – 15.30 น. นำโดย นายตรี  ศตสังวัตสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “บ้านบางจากเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561
    บัดนี้ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “บ้านบางจากเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
     1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม
          1.1 หลักและเหตุผลของกิจกรรม คือ
          ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี
ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาสีภายในของโรงเรียน
           1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม คือ
           1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
           2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
           3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา
           4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
           5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 

โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,14:19   อ่าน 961 ครั้ง