ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

     เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 08.30 – 11.30 น. นำโดย นายตรี  ศตสังวัตสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

     บัดนี้ การดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าในนามหัวหน้าผู้รับผิดชอบกิจกรรม จึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม
     1.1 หลักและเหตุผลของกิจกรรม คือ
    ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2489 ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อพุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ได้ทรงดำรงมั่น อยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่น ในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม          เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม” อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ หยาดพระเสโทอันเกิดจากการ   ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชน เปรียบเสมือนหยาดน้ำทิพย์ที่ชโลมผืนแผ่นดินและจิตใจของพสกนิกร ให้ได้รับความร่มเย็น ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤตภัยต่าง ๆ พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นำความผาสุกมาสู่ประเทศและอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า
       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กว่า 4,000 โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้พสกนิกรชาวไทยสามารถดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก มั่นคงในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่บนหลักของการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ นับเป็นแนวทางสำคัญ ที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติหน้าที่เสมอม แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่ ยังคงผลิดอก ออกผล และให้ความร่มเย็น พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ ยังคงเปรียบ ดุจดังแสงสว่าง ที่คอยชี้นำแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ปวงพสกนิกร และจะยังคงสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยสืบไป
     1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม คือ
       1. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
     2. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก ได้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
        3. คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติ วันชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2561,19:01   อ่าน 527 ครั้ง