ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปีการศึกษา 2561
1. หลักและเหตุผลของกิจกรรม คือ
     วันวชิราวุธ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วยพระอาการโลหิตเป็นพิษ ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง      การคมนาคม กิจการเสือป่าและลูกเสือ ทั้งยังทรงเป็นกวีเอกที่เก่งกาจในด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี   โดยภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่เสด็จสวรรคต ทางการก็ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่เนื่องด้วยมีการค้นพบหลักฐานว่าช่วงเวลาที่เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสวรรคตนั้นตรงกับช่วงตี 1 ของวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงให้ถือเอาวันที่ 25 พฤศจิกายนไว้ตามเดิม
     ในทุกๆ ปี เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น จะเห็นว่า พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นราฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราชาวไทยควรรำลึกถึงวันวชิราวุธ  เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม คือ
      1. เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
      2. เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างพี่น้องลูกเสือ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
      3. เพื่อสืบเนื่องประเพณีนี้ ให้อยู่ในกิจการลูกเสือต่อไป
      4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกด้านความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
      5. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต จดจำ เชื่อฟัง พึ่งตนเอง และมีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น
      6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสมาชิกที่ดีของชุมชน ต่อสังคม และประเทศชาติ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,15:16   อ่าน 484 ครั้ง