ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบริหารวิชาการ
ที่ 80/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293 KB 1
ที่ 79/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.85 KB 1
ที่ 77/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “Christmas Day” ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.32 KB 1
ที่ 75/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “บ้านบางจากเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.6 KB 1
ที่ 34/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.72 KB 33
ที่ 31/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.13 KB 31
ที่ 17/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.33 KB 33
ที่ 73/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.14 KB 34
ที่ 71-2561.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.06 KB 34
ที่ 68-2561.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.37 KB 33
ที่ 67-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.75 KB 33
ที่ 66-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.3 KB 32
ที่ 65-2561.2 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี (สำรองและสามัญ) 2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.41 KB 31
ที่ 64-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) 2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133 KB 32
ที่ 63-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.55 KB 32
ที่ 60-2561.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.88 KB 31
ที่ 59-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.02 KB 32
ที่ 57-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียน 2-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.81 KB 30
ที่ 56-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นและครูพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 -2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.37 KB 32
ที่ 51-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค 1-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.86 KB 31
ที่ 50-2561.1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 1-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.56 KB 32
ที่ 45-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 1-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.39 KB 31
ที่ 41-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 260.75 KB 30
ที่ 40-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 1-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.82 KB 31
ที่ 39-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 1-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.49 KB 32
ที่ 37-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ร.10 1-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.52 KB 32
งานบริหารงบประมาณ
ใบสำคัญอนุมัติเบิกจ่ายเงินอาหารกลางวัน JPEG Image ขนาดไฟล์ 177.83 KB 38
คำขอกู้เงินสวัสดิการ โรงเรียนบ้านบางจาก JPEG Image ขนาดไฟล์ 81.15 KB 38
งานบริหารงานบุคคล
แบบใบลา โรงเรียนบ้านบางจาก JPEG Image ขนาดไฟล์ 123.39 KB 38
แบบรายงานผลการไปประชุมปฏิบัติการ-การสัมมนา-การอบรม รร.บ้านบางจาก Word Document ขนาดไฟล์ 76.65 KB 40
logbook2561
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 35
ตัวอย่างคำนำ ใส่แฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.14 MB 44
ฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล logbook (Microsoft Excel) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.29 MB 43
16.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นายอัมพร นันนวล ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 42
15.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.6 MB 45
14.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นายรุจน์ เล่าฮ่ะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 38
13.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 38
12.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นางสาวพรพิไล ธิการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.58 MB 38
11.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นางสุภาพ อาจนนลา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.73 MB 44
10.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 47
9.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.59 MB 40
8.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นายประวัติ ทาสะโก ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 37
7.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นางสาวผ่องศรี เฉินยืนยง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.82 MB 38
6.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นางสมพิศ สินเปรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.64 MB 37
5.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นางสาวประภาพร จำเริญ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.49 MB 40
4.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นายชัยฤทธิ์ สว่างใจ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 38
3.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.43 MB 39
2.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นางสาวปิยภร สาลี ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.34 MB 37
1.ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 41
ใบคั่นหน้าใส่แฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 51