คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
1. ที่ 72-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูพิเศษ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.01 KB
2. ที่ 75-2565.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2- 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.61 KB
3. ที่ 76-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการครูควบคุมนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา ป.5-ป.6 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.58 KB
4. ที่ 77-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีวันมหาธีรราชเจ้า 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.75 KB
5. ที่ 79-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติและวันพ่อ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.21 KB
6. ที่ 80-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านบางจาก 2-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.58 KB
7. ที่ 83-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรจัดกิจกรรม “Christmas Day” 2-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.99 KB
8. ที่ 84-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.53 KB
9. ที่ 85-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ to be number one 2-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.12 KB
10.ที่ 86-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 726.18 KB
11. ที่ 02-2566.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.49 KB
12. ที่ 03-2566.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Day Camp 2-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.32 KB
13. ที่ 04,08.2566.1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.78 KB
14. ที่ 06-2566.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.78 KB
15. ที่ 09-2566.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 4-6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.92 KB
16. ที่ 10-2566.1 คำสั่งแต่งตั้งครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.78 KB
17 .ที่ 11-2566.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ RT ป.1 ปี 65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.39 KB
18. ที่ 12-2566.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและตรวจเยี่ยมห้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.96 KB
19. ที่ 14-2566.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย อนุบาล 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.78 KB
20. ที่ 15-2566.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย อนุบาล1-3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.9 KB
21. ที่ 16-2566.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค 2-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.4 KB
22. ที่ 17-2566.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบัณฑิตน้อยและมุ่งสู่ฝันวันแห่งความสำเร็จ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.86 KB