คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
1. ที่ 16-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.59 KB
2. ที่ 18-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.77 KB
3. ที่ 19-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภาคี 4 ฝ่าย 1-65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.91 KB
4. ที่ 20-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูพิเศษ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.71 KB
5. ที่ 21-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 19 -2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.44 KB
6. ที่ 22-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งการประกอบอาหารกลางวัน และการตรวจการประกอบอาหารในแต่ละวัน เทอม 1-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.73 KB
7. ที่ 23-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.34 KB
8. ที่ 24-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 508.77 KB
9. ที่ 25-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB
10. ที่ 26-2565.1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.41 KB
11. ที่ 27-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.38 KB
12 .ที่ 28-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและฯ ปฏิบัติหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.47 KB
13. ที่ 29-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและฯ ปฏิบัติหน้าที่งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.89 KB
14. ที่ 30-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและฯ ปฏิบัติกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.16 KB
15. ที่ 31-2565.1คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและฯ ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.98 KB
16. ที่ 32-2565.1 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี (สำรองและสามัญ) 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.71 KB
17. ที่ 33-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.47 KB
18. ที่ 34-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 722.32 KB
19. ที่ 35-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 766.27 KB
20. ที่ 36-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.98 KB
21. ที่ 37-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปี 65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.79 KB
22. ที่ 38-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติราชินี ร.10 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.12 KB
23. ที่ 41-2565.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.85 KB
24. ที่ 42-2565.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.49 KB
25. ที่ 43-2565.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.18 KB
26. ที่ 46-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.46 KB
27. ที่ 47-2565.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1- 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.99 KB
28. ที่ 48-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.98 KB
29. ที่ 49-2565.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.57 KB
30. ที่ 51-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.72 KB
31. ที่ 56-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนสุจริตการประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต 65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.74 KB
32. ที่ 57-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 323.61 KB
33. ที่ 58-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.46 KB
35. ที่ 63-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรและคุรุชนคนคุณธรรม 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.86 KB
37. ที่ 65-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.58 KB
38. ที่ 68-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 1-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.32 KB
39. ที่ 68-2565.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค 1-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.45 KB