คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
1. ที่ 60-2564.2 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูพิเศษ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.74 KB
2. ที่ 65-2564.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1-30 พย. 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 392.6 KB
3. ที่ 67-2564.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1-31 ธค. 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396.72 KB
4. ที่ 68-2564.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน พย.64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.79 KB
5. ที่ 70-2564.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 4-31 มค. 65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 397.87 KB
6. ที่ 01-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนบ้านบางจาก 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 760.99 KB
7. ที่ 02-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.1 KB
8. ที่ 03-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ปี 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 433.89 KB
9. ที่ 04-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งการประกอบอาหารกลางวัน และการตรวจการประกอบอาหารในแต่ละวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.53 KB
10. ที่ 05-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน มค.64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.41 KB
11. ที่ 07-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ O-NET
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.93 KB
12 .ที่ 10-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ RT ป.1 ปี 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.51 KB
13. ที่ 11-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ NT ป.3 ปี 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.11 KB
14. ที่ 12-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมิน รร.คุณธรรม 3 ดาว ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.99 KB
15. ที่ 13-2565.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 14-25 มี.ค.65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.03 KB