คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
0. ที่ 22-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.76 KB
1. ที่ 24-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูพิเศษ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.27 KB
2. ที่ 25-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับทักษะชีวิต 17-30 พค. 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.43 KB
4. ที่ 32-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1-30 มิย. 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.13 KB
5. ที่ 33-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ่ายเงินโครงการค่าอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1-22 มิย.64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 384.46 KB
6. ที่ 34-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1-31 กค. 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.08 KB
7. ที่ 35-2564.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.33 KB
8. ที่ 40-2564.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 1-2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.36 KB
9. ที่ 41-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1-31 สค. 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.12 KB
10. ที่ 43-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ่ายเงินโครงการค่าอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1-31 กค.64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.11 KB
11.ที่ 51-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.48 KB
12. ที่ 53-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 1-2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.8 KB
13. ที่ 55-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1-31 กย. 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105 KB
14. ที่ 56-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ่ายเงินโครงการค่าอาหารกลางวัน 1-31 สค.64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.71 KB
15. ที่ 57-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.47 KB
16. ที่ 58-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนสุจริตการประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต 1-2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.98 KB
17. ที่ 60-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค โดยใช้วิธีการสอบออนไลน์ (Online) 1-2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.71 KB
18. ที่ 63-2564.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ่ายเงินโครงการค่าอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สค.-ตค.64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.74 KB