คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
1.ที่ 74-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีวันมหาธีรราชเจ้า 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 414.56 KB
2.ที่ 76-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งการประกอบอาหารกลางวัน และการตรวจการประกอบอาหารในแต่ละวัน 2-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.34 KB
3.ที่ 77-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติและวันพ่อ 2-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 428.36 KB
4.ที่ 78-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภาคี 4 ฝ่าย 2-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 427.5 KB
5.ที่ 79-2563.2 ครั้งที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านการเขียน ป.1-ป.6 เทอมที่ 2-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 494.18 KB
6.ที่ 80-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 5ส เขตพื้นที่รับผิดชอบอาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 2-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 370.43 KB
7.ที่ 81-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 19 2-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 389.94 KB
8.ที่ 1-2564.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน โควิด 19 เทอมที่ 2-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.36 KB
9.ที่ 2-2564.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.09 KB
10.ที่ 11-2564.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 333.98 KB
11.ที่ 12-2564.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 405.82 KB
12.ที่ 13-2564.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระดับสนามสอบ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 365.89 KB
13.ที่ 14-2564.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 425.17 KB
14.ที่ 16-2564.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 695.5 KB