ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
1.ประกาศ ที่ 01-2563 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางจาก 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.01 KB
2.ประกาศ ที่ 02-2563 เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านบางจาก 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.11 KB
3.ประกาศ ที่ 03-2563 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเทียบชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.48 KB
4.ประกาศ ที่ 04-2563 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านบางจาก 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.24 KB
5.ประกาศ ที่ 05-2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 22 คน (IIT) 1-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.02 KB