สำเนาบันทึกข้อความและภาพการการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน