คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนสุจริต
คำสั่งโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 544.63 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนสุจริตการประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB
คำสั่งที่ 27-2564.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.33 KB
คำสั่งที่ 58-2564.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนสุจริตการประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต 1-2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.98 KB