คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนสุจริต ปี 2562
คำสั่งโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 544.63 KB