คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
1.ที่ 56-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นและครูพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 -2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.34 KB
2.ที่ 57-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.06 KB
3.ที่ 59-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.93 KB
4.ที่ 60-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.77 KB
5.ที่ 63-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.46 KB
6.ที่ 64-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.07 KB
7.ที่ 65-2561.2 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี (สำรองและสามัญ) 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.74 KB
8.ที่ 66-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.39 KB
9.ที่ 67-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.67 KB
10.ที่ 68-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.34 KB
11.ที่ 69-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านการเขียน ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.93 KB
12.ที่ 71-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.07 KB
13.ที่ 73-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.13 KB
13.ที่ 73-2561.2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่แทน 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.96 KB
14.ที่ 77-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรจัดกิจกรรม “Christmas Day” 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 338.22 KB
15.ที่ 78-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านบางจาก 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.59 KB
16.ที่ 79-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.85 KB
17.ที่ 80-2561.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.37 KB
18.ที่ 2-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.67 KB
19.ที่ 3-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านการเขียน ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.05 KB
20.ที่ 7-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 62 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.71 KB
21.ที่ 8-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ NT ป.3 ปี 61 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.39 KB
22.ที่ 9-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบกลาง สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.2 KB
23.ที่ 11-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.99 KB
24.ที่ 12-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Day Camp 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.33 KB
25.ที่ 13-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.56 KB
26.ที่ 18-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.38 KB