คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
1.ที่ 75-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น ครูพิเศษ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 448.5 KB
2.ที่ 76-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 607.91 KB
3.ที่ 77-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 716.38 KB
4.ที่ 78-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 444.27 KB
5.ที่ 79-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 407.36 KB
6.ที่ 80-2562.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343.62 KB
7.ที่ 81-2562.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 394.88 KB
8.ที่ 82-2562.2 ครั้งที่ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านการเขียน ป.1-ป.6 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 381.37 KB
9.ที่ 83-2562.2 แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูฯ 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.46 KB
10.ที่ 84-2562.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.01 KB
11.ที่ 85-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.33 KB
12.ที่ 89-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรจัดกิจกรรม “Christmas Day” 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 837.48 KB
13.ที่ 90-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านบางจาก 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB
14.ที่ 01-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 896.71 KB
15.ที่ 02-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
16.ที่ 03-2562.2 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2-2562 (ฉบับแก้ไขคำสั่ง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 855.35 KB
17.ที่ 06-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378.6 KB
18.ที่ 07-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ RT ป.1 ปี 62 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 867.81 KB
19.ที่ 10-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Day Camp 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 502.15 KB
20.ที่ 11-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบกลาง สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 455.47 KB
21.ที่ 12-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 380.43 KB
22.ที่ 14-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ NT ป.3 ปี 62 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 436.73 KB
23.ที่ 15-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 668.74 KB
24.ที่ 16-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 611.8 KB
25.ที่ 17-2563.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ 2-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 658.45 KB