คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
1.ที่ 28-2562.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.94 KB
2.ที่ 29-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.35 KB
3.ที่ 30-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบางจาก ปีการศึกษา 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.43 KB
4.ที่ 31-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นและครูพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 -2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.4 KB
5.ที่ 32-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.45 KB
6.ที่ 33-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียน 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 389.16 KB
7.ที่ 34-2562.1 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี (สำรองและสามัญ) 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 332.83 KB
8.ที่ 35-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.09 KB
9.ที่ 36-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมแต่งและมอบหมายงาน หน้าที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.94 KB
10.ที่ 37-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 349.43 KB
11.ที่ 38-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.47 KB
12.ที่ 39-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 474.86 KB
13.ที่ 40-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.29 KB
14.ที่ 41-2562.1 คำสั่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ปีการศึกษา 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.23 KB
15.ที่ 43-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.64 KB
16.ที่ 45-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.94 KB
17.ที่ 46-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.39 KB
18.ที่ 48-2562.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.16 KB
19.ที่ 49-2562.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.83 KB
20.ที่ 50-2562.1 ครั้งที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านการเขียน ป.1-ป.6 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.22 KB
21.ที่ 51-2562.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.9 KB
22.ที่ 54-2562.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.06 KB
23.ที่ 55-2562.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.21 KB
24.ที่ 56-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.63 KB
25.ที่ 57-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ร.10 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.07 KB
26.ที่ 58-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.91 KB
27.ที่ 60-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.46 KB
28.ที่ 61-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.11 KB
29.ที่ 64-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ การงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 545.44 KB
30.ที่ 65-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการโรงเรียนสุจริต 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 572.92 KB
31.ที่ 66-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 598.25 KB
32.ที่ 67-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 590.59 KB
33.ที่ 70-2562.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนบ้านบางจาก 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 439.59 KB