คำสั่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
1.ที่ 9-2561.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.94 KB
2.ที่ 17-2561.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.18 KB
3.ที่ 20-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมแต่งและมอบหมายงาน หน้าที่รับผิดชอบ ปีการศึกษา 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.93 KB
4.ที่ 21-2561.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.46 KB
5.ที่ 22-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นและครูพิเศษ 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.32 KB
6.ที่ 25-2561.1 คำสั่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.63 KB
7.ที่ 31-2561.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.05 KB
8.ที่ 32-2561.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.3 KB
8.ที่ 32-2561.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.3 KB
9.ที่ 34-2561.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.95 KB
9.ที่ 34-2561.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.95 KB
10.ที่ 35-2561.1 ครั้งที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านการเขียน ป.1-ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.04 KB
11.ที่ 36-2561.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.03 KB
12.ที่ 37-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.5 KB
12.ที่ 37-2561.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน คงเหลือประจำวันของโรงเรียน 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.23 KB
13.ที่ 39-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ร.10 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.03 KB
14.ที่ 40-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.9 KB
15.ที่ 41-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.75 KB
16.ที่ 43-2561.1 ครั้งที่ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านการเขียน ป.1-ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.2 KB
17.ที่ 44-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.37 KB
18.ที่ 45-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.89 KB
19.ที่ 50-2561.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.94 KB
20.ที่ 51-2561.1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.5 KB