ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

เพศ

รวมนักเรียน

(คน)

ห้องเรียน

(ห้อง)

ชาย

หญิง

อนุบาล ๑

๑๘

๑๘

๓๖

อนุบาล ๒

๑๙

๑๗

๓๖

รวม

๓๗

๓๕

๗๒

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๓๗

๓๓

๗๐

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๘

๒๓

๔๑

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๒๐

๒๕

๔๕

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๔

๓๐

๕๔

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๒๖

๒๗

๕๓

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๒๘

๒๙

๕๗

รวม

๑๕๓

๑๖๗

๓๒๐

๑๐

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

๑๙๑

๒๐๒

๓๙๒

๑๒